رهیافت های تلفیقی در طراحی رشته اقتصاد اسلامی
58 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1387 - شماره 32 (34 صفحه - از 171 تا 204)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فلسفه آموزش و رویکردهای برنامه‌ریزی درسی در گذشته فقط به انتقال مجموعه‌ای از دانش سازمان‌یافته یا پدیدساختن و ارتقای نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می‌شد. به‌صورتی که طی چندین قرن اغلب رشته‌های علمی از جمله اقتصاد، برنامه‌های درسی تخصصی و تک‌رشته‌ای، قابل مطالعه بود. اما امروزه روش‌های جدیدی مورد استفاده قرار گرفته که در آنها، نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یک‌سویه‌نگر رشته‌های تخصصی جست‌وجو شده و جزئی‌نگری و تقسیم علوم رایج دهه‌های اخیر، مورد نقد واقع می‌شود. این جریان که در حوزه طراحی برنامه‌های درسی، در رویکردهای به اصلاح غیررشته‌ای یا تلفیقی تجلی یافته‌اند را می‌توان در انواع رویکرد درون‌رشته‌ای موازی، رویکرد میان‌رشته‌ای، رویکرد چندرشته‌ای، رویکرد چندرشته‌ای متقاطع، رویکرد چندرشته‌ای متکثر و رویکرد فرارشته‌ای (در سه نوع افقی، قائم و مورب) گونه‌شناسی کرد. حال با توجه به این که دانش اقتصاد اسلامی، دانشی تلفیقی از دو حوزه معرفتی علوم اقتصادی و علوم اسلامی است؛ طراحی‌های آموزشی و برنامه‌های درسی این رشته نمی‌تواند فارغ از ادبیات پیش‌گفته باشد و بی‌اشک بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و یافته‌های علمی و تجربه‌های آموزشی این رویکردها، می‌تواند سرعت تحول و نوآوری در برنامه‌های آموزشی و سرمایه‌های انسانی آن را مضاعف کرده و توانمندی و کارامدی این دانش را در مقابله با مسایل ارتقا دهد. در مقاله حاضر، در پی آن هستیم تا ضمن معرفی این رهیافت‌ها، با طراحی نمونه‌هایی، امکان عملی استفاده از رهیافت‌های تلفیقی در برنامه‌های درسی و گرایش‌های مقاطع تکمیلی رشته اقتصاد اسلامی را نشان دهیم. واژگان کلیدی: اقتصاد اسلامی ، برنامه ریزی درسی ، برنامه درسی تلفیقی ، رویکردهای غیر رشته ای