تحلیل مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی مسئله عدالت در اندیشه استاد مرتضی مطهری (ره)
50 بازدید
محل نشر: مطالعات اقتصاد اسلامی » پاییز و زمستان 1387 - شماره 1 (28 صفحه - از 173 تا 200)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عدالت منتهی آمال بشریت در همهء اعصار و زمان‌ها بوده است و کمتر جریان‌ فکری و جنبش اجتماعی را می‌توان سراغ گرفت که شعار عدالت را مطرح نکرده‌ باشد.اما آنچه در این میان باقی است اینکه حسب میراث مکتوب معارف و علوم‌ انسانی-اجتماعی هیچ‌گاه توافقی بر سر چیستی عدالت در بین متفکران حاصل‌ نشده است و تعریف از عدالت و مبادی ما بعد الطبیعی هرتعریف و همچنین‌ دلالت‌های سیاستی آن‌ها همیشه محل غفلت و یا منازعه واقع شده است.تحلیل و واسازی هستی شناختی،معرفت شناختی و کلامی از مسئلهء عدالت مقوله‌ای است که‌ ادبیات ناظر بر نظریه‌های عدالت نیازمند آن بوده و هرگونه پالایش نظری و انتخاب‌ در عرصهء سیاست‌گذاری و کاربرد،مستلزم تفطن بدان‌هاست؛از سوی دیگر،معرفی‌ آرای حکمای اسلامی در این زمینه نیز فارغ از توجهات فلسفی و ما بعد الطبیعی‌ ایشان،آن چنان‌که باید،محصولی معرفتی در پی ندارد.ازاین‌رو در این نوشته‌ سعی شده که تعاریف یکی از متفکران معاصر اندیشهء اسلامی،استاد شهید مرتضی‌ مطهری(ره)،از مقولهء عدالت حسب نظرات کلامی و فلسفی خود ایشان مورد واسازی هستی‌شناختی،معرفت‌شناختی و کلامی قرار گیرد تا دلالت‌های فلسفی هر یک از تعاریف مطرح‌شده توسط ایشان،به‌ویژه در حوزهء رویکردهای معتزلی، اشعری و شیعی بررسی بیشتری شود و نشان داده شده است که رئالیسم در مسئلهء عدالت جایگاه رکینی را در مباحث ناب اسلامی داراست. واژگان کلیدی: عدالت،تعریف عدالت،فلسفهء عدالت،واسازی،هستی‌شناسی،معرفت‌شناسی، مبادی کلامی،رئالیسم